BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA

Deklaracja dostępności

Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piast-gliwice.nowybip.pl/

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.09.2023

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Przybylski, e-mail kamil.przybylski@piast-gliwice.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

Dostępność architektoniczna i elektroniczna

 • Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA mieści się przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Wejście znajduje się od ul. Leśnej, przez bramę główną nr 2 (przy Sklepie Kibica, za wieżą ciśnień).
 • W budynku znajdują się schody prowadzące na 1 piętro oraz winda dla osób niepełnosprawnych. By dostać się do sekretariatu trzeba skręcić w lewo na 1 piętrze. Sekretariat znajduje się na końcu korytarza (5 drzwi po lewej stronie).
 • Przy wejściu do budynku należy poinformować pracownika ochrony oraz podać swoje dane (imię, nazwisko).
 • Toaleta znajduje się na 1 piętrze, na przeciwko wejścia do windy.
 • Przed budynkiem klubowym znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Pracownicy administracyjni nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym.
 • Strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
 • Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa
 • Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA Data stworzenia : 2020-03-31 14:40 Autor : Data publikacji : 2020-03-31 14:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-15 09:37 Osoba modyfikująca : nick